Kinh nghiệm Vương Quốc Anh

Vương quốc Anh là một trong những nước có hệ thống giáo dục phát triển trên thế giới. Công tác giáo dục
hướng nghiệp cho giới trẻ đặc biệt là học sinh bậc Trung học rất được chú trọng. Chính phủ, chính quyền địa phương, nhà
trường và các tổ chức xã hội liên quan cùng tham gia vào công tác giáo dục hướng nghiệp một cách mạnh mẽ. Trong đó,
chính quyền địa phương và các trường học ở Vương quốc Anh được yêu cầu phải đưa các định hướng nghề nghiệp một
cách đầy đủ, độc lập và khách quan cho học sinh của mình. Tác giả bài viết trình bày về hoạt động giáo dục hướng nghiệp
của Vương quốc Anh cho học sinh bậc Trung học, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm thực tế về cách thức tổ chức giáo
dục hướng nghiệp, các phương pháp giáo dục hướng nghiệp cho Việt Nam góp phần vào việc phân luồng học sinh cấp
trung học phổ thông, là bước khởi đầu quan trọng của quá trình cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *